icon-globe Regulamin wolontariuszy

Regulamin dla wolontariuszy Biura Porad Obywatelskich
§1
Wolontariusz jest obowiązany wskazać w obrębie tygodnia pięć godzin, w czasie których będzie pełnił dyżur w Biurze Porad Obywatelskich.
§ 2
Wolontariusz musi przestrzegać wyznaczonych godzin dyżuru. O każdej nieobecności należy informować pracownika biura z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem, oraz zapewnić na ten czas zastępstwo innego wolontariusza.
§3
Wolontariusz może udzielać porad również poza godzinami pełnionych przez siebie dyżurów.
 
§ 4
Podczas udzielania porady w pomieszczeniu powinien znajdować się wolontariusz oraz klient.
§ 5
Wolontariusz udziela porady na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez klienta.
§ 6
Porada udzielona klientowi powinna być rzetelna i opierać się na aktualnej podstawie prawnej.
§ 7
Wolontariusz w celu udzielenia porady może korzystać ze wszystkich zasobów biura.
§ 8
Porad udziela się:
A)     Podczas bezpośredniego kontaktu z klientem
B)      Listownie
§ 9
Wolontariusz w kontaktach z klientami powinien cechować się:
A)     wysoką kulturą osobistą
B)      cierpliwością
 
 
§ 10
Wolontariusz nie jest upoważniony do pisania pism procesowych.
§ 11
Wolontariusz jest zobowiązany do zachowania dyskrecji oraz przestrzegania zasad związanych z ochroną danych osobowych.
§ 12
Wolontariusz z ważnych przyczyn może wyłączyć się od udzielenia porady, musi o tym zawiadomić pracownika biura.
§ 13
Wolontariusz obowiązany jest wypełniać niezbędną dokumentację związaną z obsługą klienta oraz wprowadzania informacji do bazy danych Biura Porad Obywatelskich. Dane powinny być wprowadzane do bazy niezwłocznie po udzieleniu porady.
§ 14
Wolontariusz powinien uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez kierownictwo biura, o których został odpowiednio poinformowany.
§ 15
W razie rażącego naruszenia postanowień regulaminu wolontariusz może zostać upomniany przez kierownika biura. Dwukrotne upomnienie skutkuje rozwiązaniem umowy z wolontariuszem.
§16
W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się postanowienia ustawy o wolontariacie. Regulamin stanowi integralną część umowy z wolontariuszem.
§17
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia ( 06.03.09)